Odense Model Jernbane Klub

Stiftet 1949

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Køreplanen "K11" afvikles over fire timer - inklusive en kaffepause - og kræver 12-15 personer til at bemande anlægget. Mellemstationerne betjenes af en "flyvende" stationsbestyrer.

Sommeren 1961...

I meget grove træk var strukturen i køreplanerne på den fynske hovedbane uændret fra omkring 1950 og frem til timedriftens og intercity-systemets indførelse i 1974, idet størsteparten af de internationale tog dog blev omlagt via Gedser i 1956. Med inspiration fra køre- og oprangeringsplanerne for hverdage i 1953, 1961 og 1968/1969 er følgende struktur (eller ”drejebog”) uddraget som et forsøg på at repræsentere banens drift i tidsrummet 04-22:

Tidsrum

Karakteristika

Fortolkning i model

04-07

Udkørsel af gods til nogle af landstationerne (2027 Ng-Od og 2011 Od-Fa); godset er modtaget i nattens løb på knudepunktsstationerne

Lokalgodstog Ng-Od og Od-Md. Gennemgående godstog fra Ng   og Md afsætter vogne til privatbanen i Odense

 

Første persontog – tog 12 – mod Ng udgår fra Md 04:57 med stop ved alle stationer; ankommer til Ng 06:43 – og kører ikke til færgen! Allerede 5:20   kører endnu et standsende persontog fra Md, men dette kun til Od med ankomst   6:25.

Kopieres uændret.

 

Tog 1 er lokaltog med post og udgår fra Odense mod Jylland, afg. Od 5:40. På samme tid afsendes tog 3 – lokalt persontog – fra   Ng mod Jylland med ophold i Odense 06:17-06:30, uanset at der ikke medbragtes   postvogne eller andet, der kunne sinke ekspeditionen?

Kopieres uændret; togene ender dog i Md. Tog 3 kunne være ”regionaltog” Ng-Od-Ng.

07-10

Eksprestog 5 fra Ng 7:23 til Jylland; forinden udsendes forløber kl. 7:00 som overhales i Od.

Persontog f.eks. fra Ng til Od 8:14

Eksprestoget kører til ”Jylland”; forløberen ender i Md.

10-11

Lyntogene – to i hver retning – mødes i Odense. I   tidsrummet 9:00-10:30 kører fire lyntog gennem Odense mod Nyborg, heraf to ”sorte”.

I mangel af flere lyntog anvendes ”sorte lyntog” (f.eks. ”Vesterhavet”   eller ”Uldjyden” med CC-vognee) eller eksprestog.

11-18

Ingen klare ”trends”, men et mix af alle togarter i begge retninger.   Mellemstationerne betjenes med persontog hver 2-3 time. Der kører   gennemgående godstog i 20xx-serien ”når der er plads i køreplanen”.

Persontog 37 havde 31 minutters ophold i Odense (15:57-16:28) for   overhaling af lyn- og eksprestog. Eksprestogene blev (dagen igennem) ofte   fulgt af et standsende persontog – og derefter af eventuelle godstog.

Antallet af eksprestog reduceres i forhold til den virkelige køreplan; disse ”bloktog” medfører for stor arbejdsmængde på endestationerne. Der kan   eventuelt køres eksprestog Ngf-Od-Ngf. De gennemgående godstog illustreres i   model med ”bloktog” til og fra færgen.

18-20

Lokalgodstog kører non-stop ud fra Md (Fa) og afhenter   vogne i Eb – øvrige landstationer er blot betjent om morgenen. Der var i det   aktuelle tilfælde indlagt behovsbetjening af Na, mens standsning i Ka kun   skete af hensyn til overhaling.

Hjulby betjenes med godstog fra Od – ingen betjening af   Tp.

 

Eksprestog til Ar kl. 19:05 fra Od efterfulgt af P-tog 19:19; 20:10 fulgte eksprestog til Es men dette uden efterfølgende P-tog.

 

 

I retning mod Nyborg kører P-tog fra Md 17:08. Derefter ingen standsende tog i denne retning før dagens sidste tog 21:16!

Eftergøres!

20-21

Lyntogene mødes atter, om end ikke helt så ”koncentreret” som ved første   møde; ”Nordjyden” er gennemkørende i Odense; kort forinden har ”Uldjyden”   haft standsning som ”sort lyntog”.

 

 

Sidste persontog – bortset fra et tog ved midnatstide –   fra Odense afgår 21:13 mod Md og – som nævnt ovenfor – 21:16 mod Ng.

 

Der findes ikke bolig-arbejdsstedtrafik som den kendes fra timedriften i dag, men der var et tydeligt behov for at komme til den store by Odense mellem 6:00 og 6:30. Ud over de gennemgående godstog kører lyntog og internationale tog om bord på færgen. Alle eksprestog og visse persontog kører til Ngf. Eksprestog – på nær ”Englænderen”, der midt på eftermiddagen kører til/fra Jylland, ender i Md. Englænderen medtog blå spisevogn fra CIWL.

Togenes hastigheder variede fra godstog med 60, 70 eller 80 km/t, persontog med 100 km/t og ekspres- og lyntog med 120 km/t.

Dagen indledes med at stationerne klargør togstammer i henhold til arbejdsplanen samt checker materiellets tilstedeværelse. Når dette er sket gives klarmelding til togleder. Når togleder har modtaget klarmelding fra alle stationer og sikret sig, at alle tjenestesteder er besat, startes køreplanen.

Bemærk at mellemstationerne som udgangspunkt kun betjenes med gods én gang dagligt, bortset fra det ovenfor nævnte aftentog til Ju.

Efter at de fleste internationale tog i 1956 var omlagt via Gedser, var der alene Nord-Express tilbage som internationalt tog over Fyn (tog 35; Od afgang 13:16 mod Fa og tog 36, Od afgang 15:17 mod Ng).

Privatbanen Odense-Svendborg

Virkelighedens bane mellem Odense og Svendborg havde en i forhold til modeljernbanen alt for intensiv drift i 1950’erne og 1960’erne, og på grund af modeltiden er der ingen mulighed for ekspedition af disse tog i Odense. I stedet er der taget udgangspunkt i OMB/OKMJ, der hver især kørte sådan cirka seks togpar på hverdage. Banen repræsenterer således den gammeldags drevne bane – svarende til det materiel, klubben også råder over.

Med udgangspunkt i OMB’s køreplan fra efteråret 1963 køres der til/fra Odense station på de tidspunkter i videst muligt omfang som OMB's tog kom og afgik ved.